slaskie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej "Ruszaj w drogę! Szkolenia z branży logistyczno-spedycyjnej".


1. Projekt skierowany jest do 396 osób dorosłych w tym 100 kobiet,, zgłaszających się z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji) oraz uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.
W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą, właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwach i czerpiący z niego korzyści finansowe).
2. Proces rekrutacji do udziału w projekcie będzie trwał w okresie od 01.07.2017 r do 30.11.2018 do czasu uzyskania wymaganej liczby uczestników na liście rekrutacyjnej.
3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają zgłoszenia:
- osobiście – w biurze projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura  (09:00-17:00).
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura projektu: 41-800 Zabrze, ul. de Gaulle'a 65
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w przypadku dokumentów rekrutacyjnych złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej Kandydat zobowiązany jest dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej oryginalne dokumenty rekrutacyjne do biura projektu przed podpisaniem umowy szkoleniowej
5. Dokumenty rekrutacyjne wymagane na etapie rekrutacji do projektu:
a) formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami
b) orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku osób z niepełnosprawnościami
c) zaświadczenie z PUP – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne
6. Wzory dokumentów dostępne są w biurze projektu, na stronie www.projekty.polcom.edu.pl, a także przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną na życzenie osób zainteresowanych.
7. Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych Kandydaci winni mieć ze sobą dowód osobisty w celu weryfikacji danych. W przypadku jego nieokazania bądź dostarczenia dokumentów drogą pocztową, e-mailem obligatoryjna weryfikacja zgodności danych nastąpi podczas podpisywania umowy uczestnictwa w projekcie.
8. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, opatrzyć datą i czytelnie podpisać. W przypadku konieczności skreślenia, obok skreślenia należy postawić parafkę. Kopie załączonych dokumentów winny być potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”, opatrzone datą i podpisem.
9. Organizator zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do uczestnictwa w projekcie.
10. Złożone przez Kandydatów zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
11. Kwalifikacji Kandydatów dokona Asystent pod nadzorem Koordynatora
12. Etapy oceny dokumentów Kandydatów:
a) Ocena kryteriów formalnych i dostępu do projektu polegająca na sprawdzeniu:
- poprawności i kompletności złożonych dokumentów,
- spełniania kryteriów wymienionych w §2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
Niespełnienie przez Kandydata kryteriów jest równoznaczne z negatywnym wynikiem oceny formalnej i skutkować będzie niezakwalifikowaniem zgłoszenia Kandydata do oceny merytorycznej.
b) Ocena merytoryczna polegająca na przyznaniu dodatkowych punktów Kandydatom/kom spełniającym następujące kryteria:
- K + 5 pkt,
- osoby z niepełno sprawnościami ( orzeczenie o stopniu niepełnosprawności )+5 pkt.,
- osoby o niskich kwalifikacjach – ze względu na ich trudniejszą sytuację na rynku pracy(na podst. ośw.)+ 5 pkt.,
- osoby bezrobotne – ze względu na ich trudniejszą sytuację na rynku pracy(dok. poświadczający z PUP)+5 pkt.
- os.50+ +5pkt
Rekruter osobiście w biurze projektu bądź telefonicznie dodatkowo omówi z kandydatem jego potrzeby szkoleniowe.
14. Sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w podziale na płeć.
15. O wynikach rekrutacji Kandydaci zakwalifikowani do projektu zostaną poinformowani drogą telefoniczną, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
16. Spośród osób, które spełniają kryteria formalne, ale nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zostanie utworzona lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane kolejno do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji z udziału w nim osób z listy podstawowej.
17. Do skreślenia Kandydata z listy rankingowej może dojść w przypadku podania przez niego nieprawdziwych danych, złożenie fałszywych oświadczeń, rezygnacji uczestnika, odmowy podpisania umowy uczestnictwa itp.
18. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, Uczestnicy podpisują umowę uczestnictwa w projekcie, zobowiązującą do uczestnictwa z minimum 80% frekwencją w zajęciach szkoleniowych (prawo jazdy i kwalifikacja wstępna przyśpieszona 100% zajęć) oraz regulującą inne prawa i obowiązki Uczestnika projektu.pliki do pobrania